Onze reactie op het antwoord van Minister Maron op onze Open-Video Brief in het Brussels Parlement

Begin maart 2022 hebben we een Open Video-Brief naar de ministers Alain Maron en Rudy Vervoort gestuurd met betrekking tot de riooloverstorten en de vervuiling van de Brusselse waterlopen. Op 4 mei werd Minister Maron door leden van het Brussels Parlement geboden om erop te reageren. Je kan zijn antwoord in deze video ontdekken.
Hier is onze reactie op zijn antwoord:
  • Er wordt niet gezegd dat Brussel zal proberen de Europese Kaderrichtlijn Water te respecteren tegen 2027, wat nochtans de hele bedoeling is van de Open Brief en een europese verplichting.

  • Al de aangehaalde oplossingen zoals het installeren van meer meetapparatuur, het dynamisch beheer van de stormbekkens en verschillende ingrepen aan de overstorten werden reeds vermeld als antwoord op onze Open Brief van 2020. Dit zijn allen zeer goede ingrepen maar zijn zeker niet voldoende. Ook wordt niet vermeld hoeveel deze ingrepen het aantal overstorten zal verminderen, dit is niet berekend of geweten.

  • Geïntegreerd Waterbeheer wordt ook vernoemd als oplossing, en dit is zeker een deel van de oplossing. Maar dit wordt hier vernoemd zonder enige concrete projecten te vernoemen zoals het aanpassen van specifieke parken, straten of pleinen of het ontkoppelen van een zeker aantal m2 van Brusselse daken van het rioleringssysteem. Geïntegreerd Waterbeheer is de nieuwe manier van werken maar het gebeurt zonder globaal plan of visie. Alleen rekenen op het toepassen van Geïntegreerd Waterbeheer voor toekomstige projecten is geen oplossing. Er moet een ambitieus investeringsproject komen voor Geïntegreerd Waterbeheer projecten met als doel de overstorten de wereld uit te helpen tegen een specifieke datum.

  • De aanpassing van de GSV (Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening) vernoemen als oplossing is van hetzelfde laken een broek. Dit is een stap in de goede richting, nieuwe bouwprojecten zullen geen regenwater meer naar de riolering mogen sturen. Maar, het duurt nog even voor de GSV echt aangepast zal zijn, en ze zal van toepassing zijn op toekomstige bouwprojecten. Gezien een stad maar 1 à 2% veranderd per jaar begrijp je snel dat dit vandaag, morgen of binnen drie jaar geen of zeer weinig invloed zal hebben op het aantal overstorten. Het is een nieuwe manier van werken maar geen ambitieuze ingreep om vandaag het probleem op te lossen.

  • Er werden geen antwoorden gegeven op de specifieke vragen in onze Open Brief, wij verwachten deze nog schriftelijk te ontvangen van de Minister.
We begrijpen uit het antwoord dat Brussel enkele ingrepen zal doen aan de bestaande infrastructuur zonder echt te weten hoeveel de overlopen hiermee teruggedrongen kunnen worden en dat men rekent op nieuwe manieren van werken en bouwen die ons in de toekomst zullen helpen maar helemaal niet in de nabije toekomst, alsook zonder te weten wat de invloed zal zijn op de overstorten. De voorgestelde ingrepen aan de infrastructuur kunnen we zien als ingrepen die reeds lang in het verleden hadden moeten gebeuren, vandaag echter staan ze in de weg om verder in de toekomst te kijken en te werken naar een volledige terugdringing van de overlopen om te komen tot gezonde waterlopen in Brussel. Er wordt geen ambitieniveau of tijdspanne naar voor geschoven om de 10 miljoen m3 geloosd rioolwater per jaar te verminderen. Vandaag wachten we dus nog steeds op een globaal, ambitieus en berekend plan met specifieke doelstellingen en tijdslijn om te komen tot gezonde waterlopen in 2027.
Bekijk ook onze Open Video-Brief